Vejudvalgsmøde

Kære alle naboer,

På generalforsamlingen i FAB i februar regner bestyrelsen med at stille forslag om istandsættelse af vores fortorve. 

Som forberedelse vil vi meget gerne høre eventuelle synspunkter og forslag, så vi øger sandsynligheden for en beslutning med bred opbakning. 

Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede beboere i FAB til et åbent vejudvalgsmøde onsdag den 27. januar kl 20:00. 

Mødet må desværre afvikles virtuelt på grund af Corona-restriktioner. Alle er velkomne til at deltage ved at klikke på følgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlMWU1ODItYTY5ZC00NTEwLTg3ZDQtNWU3NzhhNThkYmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f9b88a7-3f3e-4be3-aae4-2006d4c42306%22%2c%22Oid%22%3a%22e6089195-a950-453e-b222-a1891ea9de3c%22%7d

Med venlig hilsen

Jacob Bruun, formand FAB

Broderskabsvej 4